Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

RDDentertainment.nl

1.   Toepasselijkheid.

1.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waaronder mede worden verstaan alle offertes van RDDentertainment en overeenkomsten tussen RDDentertainment en een contractpartner, hierna te noemen: “wederpartij”.

1.2

Onder “wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere partij die met RDDentertainment een huur-, koop- en/of overeenkomst van opdracht heeft gesloten dan wel wenst af te sluiten of een offerte heeft ontvangen en diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en/of erven.

1.3

Toepassing van eventueel door de wederpartij gehanteerde voorwaarden is hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

2.   Offertes en totstandkoming overeenkomst.

2.1

Alle offertes van RDDentertainment zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig na de datum van aanbieding, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.

2.2

Tussen RDDentertainment en de wederpartij komt een overeenkomst tot stand, zodra RDDentertainemt de opdracht van de wederpartij schriftelijk via de mail heeft aanvaard, dan wel een begin met de uitvoering daarvan heeft gemaakt.

2.3

Eventueel aansluitend door of namens RDDentertainment gemaakte aanvullende (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen zijn slechts bindend indien uitdrukkelijk schriftelijk via de mail is bevestigd.

3.   Betalingen.

3.1

Alle facturen  dienen voor de aanvang van het optreden te worden betaald, tenzij anders overeengekomen.
Contact betalingen tijdens het feest zijn ook toegestaan.

3.2

Indien betaling niet binnen de vastgestelde betalingstermijn heeft plaatsgevonden, behoudt RDDentertainment zich het recht voor om de aankomende boekingen en/of huurovereenkomsten af te zeggen, zonder verantwoordelijk te zijn voor de daar uit voortvloeiende kosten. De wederpartij blijft verplicht tot betaling van de openstaande factuur.

4.   Rente en kosten.

4.1

Indien betaling niet conform het vorige artikel dan wel binnen de bij overeenkomst vastgestelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de vervaldatum, naast de administratiekosten ook de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd.

4.2

Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van invordering komen voor rekening van de wederpartij.

5.   Overmacht.

5.1

Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van een overeenkomst redelijkerwijs door wederpartij niet meer van RDDentertainment kan worden verlangd.

5.2

Onder overmacht wordt eveneens begrepen werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel, transportproblemen, brand, overheidsmaatregelen en/of bedrijfsstoringen bij RDDentertainment en/of haar toeleveranciers, waardoor zij verplichtingen jegens wederpartij niet (meer) kunnen nakomen.

5.3

RDDentertainment behoudt zich het recht voor om, in geval van overmacht, de uitvoering van de overeenkomst in kwestie op te schorten dan wel definitief te ontbinden, doch zulks in overleg met de wederpartij.

5.4

RDDentertainment behoudt zich het recht voor om betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht tot het moment van het ontstaan van de situatie van overmacht.

6.   Toepasselijk recht / geschillen.

6.1

Op alle overeenkomsten, waarop deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

6.2

De Rechtbank te Leiden is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan kennis te nemen.

7.   Intellectuele eigendom.

7.1

Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

7.2

Alle door gebruiker verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de wederpartij en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van RDDentertainment worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

7.3

De wederpartij behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

8.   Geheimhouding.

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

9.   Uitvoering van de overeenkomst.

9.1

RDDentertainment zal bij de uitvoering van de overeenkomst de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

9.2

RDDentertainment behoudt zich het recht voor om, indien zij zulks noodzakelijk acht, doch zonodig in overleg met de wederpartij, voor de uitvoering van een overeenkomst derden in te schakelen waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte aanbieding.

10.   Honorarium.

10.1

Partijen kunnen bij het totstandkomen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is inclusief BTW.

10.2

Indien geen vast honorarium is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke tarieven van RDDentertainment.

11.   Annulering.

11.2

Wanneer er aantoonbaar sprake is van gemaakte kosten door het niet door gaan van een boeking, kan RDDentertainment deze kosten in rekening brengen bij de wederpartij.

11.3

Wanneer er na herhaalde mailtjes van RDDentertainment geen reactie komt van de wederpartij, zijn wij bevoegd om het feest te annuleren. Hier ontvangt de wederpartij een mail over.

12.   Prijzen.

12.1

Prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van het uitbrengen van de offerte bekende prijsbepalende factoren. RDDentertainment behoudt zich te allen tijde het recht voor wegens wijziging van lonen, of andere prijsbepalende factoren haar prijzen te wijzigen.

14.   Vergunningen en ontheffingen

De wederpartij staat ervoor in, dat alle aan het optreden vereiste vergunningen en/of ontheffingen met de
daarbij verbonden kosten voor rekening van de organisator zijn. Het ontbreken en/of intrekken van enige
vergunningen of ontheffingen is voor rekening van de wederpartij en zal nimmer gelden als onmacht.
De verschuldigde Buma/Stemra- en/of Sena rechten komen voor rekening van de wederpartij die tevens
voor de afdracht zorgdraagt. De wederpartij vrijwaart RDDentertainment voor hetgeen uit voormelde hoofde aan Buma/Stemra en/of Sena en/of andere partijen dient te worden voldaan.

15.   Stroom voorziening

15.1

De wederpartij dient te zorgen voor een degelijke stroomvoorziening van minimaal 2 x 16 ampère 230volt, binnen een straal van 30 meter vanaf de plaats waar de RDDentertainment opgezet moet worden, welke verder niet belast mag zijn met andere apparatuur dan die van RDDentertainment .

15.2

De stroomvoorziening dient direct bij aanvang van de opbouw te kunnen worden gebruikt, tot en met de tijd dat de gehele drive-in show is afgebouwd.

17.   Schade aangebracht door derden

17.1

Iedere schade aangebracht aan instrumenten, geluidsapparatuur e.d. van RDDentertainment zowel in eigendom als gehuurd, veroorzaakt door het aanwezige publiek, wordt door opdrachtgever volledig vergoed tegen taxatiewaarde. Betaling vind plaats binnen een maand nadat de schade is toegebracht. RDDentertainment kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade aan gebouw, inboedel, ect. Mocht de verzekering door derden dit niet uitkeren, dan dient de opdrachtgever deze zelf a contant te betalen.

18 . Corona

RDDentertainment werkt volgens alle regels die de RIVM heeft opgelegd.
RDDentertainment is niet verantwoordelijk voor regels die worden overtreden door de locatie of het aanwezige publiek.
Onze dj’s zijn gevaccineerd of laten zich op de dag van het feest testen, Bij een positieve test uitslag is Rddentertainment gemachtigd het feest te annuleren.